Hotline: 0220.3899123 - Fax: 0220.3892238

Phòng Kế hoạch tổng hợp – Chỉ đạo tuyến – Điều Dưỡng là phòng nghiệp vụ chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các nhiệm vụ: Kế hoạch hoạt động của các khoa phòng, Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện, Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn bệnh viện, về toàn bộ hoạt động công tác chỉ dạo tuyến,điều dưỡng của bệnh viện.

Cơ cấu tổ chức - nhân sự:

Tổng số viên chức và người lao động tại Phòng Kế hoạch tổng hợp – Chỉ đạo tuyến- Điều dưỡng là 44 cán bộ, trong đó:

Thạc sĩ Bác sỹ Nguyễn Xuân Lộc

Trưởng phòng

Bác sĩ chuyên khoa I: Nguyễn Như Bách

Phó trưởng phòng

 

 Nguyễn Thị Thương Huyền

Điều dưỡng trưởng

- Trưởng phòng:  Thạc sĩ Bác sĩ Nguyễn Xuân Lộc

- Phó trưởng phòng: Bác sĩ Chuyên khoa I Nguyễn Như Bách 

- 30 cán bộ nữ và 14 cán bộ nam.

Chức năng, nhiệm vụ và các hoạt động:

Chức năng - Nhiệm vụ:

- Căn cứ vào nhiệm vụ của Bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của Bệnh viện.

- Tổ chức, theo dõi, đôn dốc, đánh giá, hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế Bệnh viện để báo cáo giám đốc xem xét, chỉ đạo.

- Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong Bệnh viện và tuyến dưới. Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học viên.

- Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn Bệnh viện.

- Tổ chức việc điều hoà phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện.

- Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ theo bệnh án theo quy định.

- Tổ chức công tác thường trực toàn Bệnh viện.

- Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện để trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.

- Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo giám đốc và cơ quan cấp trên.

- Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm hoạ và các trường hợp bất thường khác để trình giám đốc và tổ chức thực hiện.

Các hoạt động:

-  Lập kế hoạch - Kiểm tra công tác điều trị - Dự phòng:

+      Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện.

+      Lập kế hoạch hoạt động bệnh viện hàng tuần, tháng, quý, năm.

+      Lập các kế hoạch cho công tác điều trị, dự phòng, phòng chống thiên tai…

+      Lập kế hoạch kế hoạch khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp, khám sức khỏe cho nhân viên làm việc ở các khoa có nguy cơ ảnh hưởng chất phóng xạ và lây nhiễm: chẩn đoán hình ảnh, khoa xét nghiệm…

+      Tổ chức phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan chuyên môn có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Bệnh viện.

+      Kiểm tra đánh giá việc thực hiện các qui chế chuyên môn, kiểm tra giám sát hồ sơ bệnh án xuất viện các khoa nộp mỗi ngày, đảm bảo hoàn thành hồ sơ bệnh án đúng thời gian quy định.

+      Đảm bảo công tác hội chẩn chuyên môn nội viện và ngoại viện.

+      Giám sát thực hiện các quy trình chuyên môn của bệnh viện đã ban hành.

+      Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn trong toàn bệnh viện.

+      Báo cáo định kỳ hoạt động bệnh viện hàng tuần, tháng, quý, năm.

+      Báo cáo tổng số nhân viên khám bệnh ngoại trú và điều trị nội trú.

+      Báo cáo - phân tích kết quả và lập kế hoạch can thiệp nâng cao tình trạng sức khỏe cho nhân viên sau khi khám sức khỏe định kỳ.

+      Tổ chức, chỉ đạo điều dưỡng, kỹ thuật viên chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định.

+      Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng, kỹ thuật viên và hộ lý thực hiện đúng quy định kỹ thuật bệnh viện và Quy chế bệnh viện.

+      Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng, kỹ thuật viên và hộ lý. Tham gia hướng dẫn thực hành cho các học viên và kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng, kỹ thuật viên và hộ lý trước khi tuyển dụng.

+      Phối hợp với Phòng Tổ chức – Hành chính lập kế hoạch mua sắm dụng cụ, vật tư cho công tác chăm sóc và phục vụ người bệnh, kiểm tra việc sử dụng và bảo quản theo quy định.

+      Kiểm tra công tác vệ sinh, chống nhiễm khuẩn tại các buồng bệnh và các khoa.

+      Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến.

+      Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác chăm sóc người bệnh, báo cáo Giám đốc bệnh viện.

- Thống kê - Báo cáo:

+     Thực hiện thống kê kết quả hoạt động của các khoa dựa vào các chỉ tiêu theo kế hoạch đã đề ra hàng năm.

+     Thống kê tất cả các số liệu liên quan đến hoạt động của bệnh viện phục vụ công tác kiểm tra bệnh viện hàng năm.

+     Đảm bảo đủ thông tin cơ bản về hoạt động chuyên môn của bệnh viện.

+     Khi có chỉ đạo có thể cung cấp số liệu chuyên môn nhằm phục vụ cho công tác quản lý bệnh viện, nghiên cứu khoa học và điều trị bệnh nhân.

- Giải quyết chế độ Bảo hiểm y tế

+     Triển khai, hướng dẫn các qui định của Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương cho các khoa/ phòng thực hiện.

+     Báo cáo, đề xuất cho Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương các vướng mắc khi thực hiện các chế độ bảo hiểm y tế tại bệnh viện.

+     Kiểm tra, giám sát hồ sơ bảo hiểm y tế.

+     Hỗ trợ giám định BHYT và kiểm tra của Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương tại bệnh viện.

+     Hướng dẫn thực hiện về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho các khoa/ phòng và người bệnh.

+     Xem xét bổ sung, gia hạn BHYT cho người bệnh đã nhập viện theo đúng quy định của BHYT.

+     Nhập và báo cáo số liệu chuyển tuyến, đảm bảo chuyển tuyến cho người bệnh đúng quy định.

+     Lập kế hoạch chỉ đạo tuyến dưới, trình giám đốc Bệnh viện phê duyệt để tổ chức thực hiện.

+     Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác hoạt động chuyên môn kỹ thuật của tuyến dưới.

+     Phối hợp các chuyên khoa tổ chức thực hiện đào tạo liên tục cho cán bộ tuyến dưới, đồng thời làm tốt công tác nghiên cứu khoa học.

+     Định kỳ sơ kết, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo tuyến, trình giám đốc Bệnh viện vào báo cáo cấp trên.

+     Tổ chức thống kê, lưu trữ hồ sơ theo đúng quy chế Bệnh viện

- Giải quyết thủ tục hành chánh - Đăng ký nhập viện

+     Tiếp nhận và giải quyết những thắc mắc, khiếu nại của dân.

+     Giải quyết những yêu cầu của dân, cơ quan công an, cơ quan bảo hiểm về: tóm tắt bệnh án, photo bệnh án, chứng nhận thương tích, in sao phim….

+     Phúc đáp các công văn yêu cầu của các bệnh viện khác.

+     Làm lịch trực cho toàn bệnh viện.Kiểm tra các báo cáo số ngày trực của nhân viên các khoa phòng.

+     Báocáo thực hiện mục tiêu chất lượng, …

+     Tiếp nhận, theo dõi và tổng hợp báo cáo các phản ánh qua đường dây nóng (Lãnh đạo Thành phố, Bộ y tế và Sở y tế).

+     Tiếp nhận và gửi các công văn đến từ cơ quan cấp trên và các cơ quan chức năng.

+     Làm hồ sơ nhập viện nội trú & ngoại trú.

+     Chỉnh sửa hồ sơ khi BN vào nhập viện khai không chính xác.

- Lưu trữ hồ sơ bệnh án:

+     Đảm bảo lưu trữ, khai thác hồ sơ bệnh án xuất viện và tử vong đúng quy định.

+     Đảm bảo an toàn về công tác phòng chống cháy nổ, mối mọt, ẩm mốc theo quy định.

+     Tiếp nhận, kiểm tra, phân loại hồ sơ bệnh án, đánh số và vào sổ lưu trữ và phần mềm quản lý, sắp xếp lưu trữ hồ sơ bệnh án vào kho.

Những thành tích nổi bật:

- Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc các năm từ 2014 đến năm 2018.

- Giấy khen của Ban Chấp Hành Công Đoàn ngành y tế về việc có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức và hoạt động Công đoàn năm 2018.