Hotline: 0220.3899123 - Fax: 0220.3892238


Giám đốc: Nguyễn Xuân Huy

Tiến sĩ Bác sĩ Chuyên khoa II

Phó giám đốc: Nguyễn Đức Thơ

Bác sĩ chuyên khoa II 

Phó giám đốc: Nguyễn Thị Lan

Bác sĩ chuyên khoa I